POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Kancelarię Legal Hub Wojnarowska Ścigała Irlik sp. j. oraz jej strony internetowej znajdującej pod adresem: https://legal-hub.pl  (dalej: „Strona internetowa”).

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Legal Hub Wojnarowska Ścigała Irlik spółka jawna z siedzibą w Warszawie (02-673) przy ul. Konstruktorskiej 11, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000870089, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5213913247 (dalej: „Administrator” lub „Kancelaria”).

Kontakt z Administratorem

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną, wysyłając e-mail pod adres: biuro@legal-hub.pl lub pisemnie na adres Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa.

Środki ochrony danych osobowych

Stosujemy zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz przetwarzamy je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Informacje o przetwarzanych danych osobowych

Korzystanie z usług świadczonych przez Administratora oraz Strony internetowej wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o kategoriach osób, których dane osobowe przetwarzamy celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także okresie ich przetwarzania.

 

Dane osobowe naszych Klientów i KontrahentówPrzetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jesteś naszym Klientem lub Kontrahentem. W związku z tym będziemy przetwarzać Twoje dane w niżej wskazanych celach.

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna

Wykonywanie umowy obsługi prawnej, w tym kontakt w bieżących sprawach, przedstawianie ofert, otrzymywanie zleceń, odpowiadanie na Twoje pytania.Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi Klientami.

Obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzeniem ewentualnych roszczeń związanych z umową.Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym regulujących wykonywanie zawodu adwokata i radcy prawnego, w szczególności zapobiegania wystąpienia konfliktu interesów w świadczeniu obsługi prawnej.Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Źródło danych. Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług prawnych (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. umowy).

Okres przechowywania Twoich danych osobowych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą z nami zawarłeś, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.
Dane osobowe pracowników lub współpracowników naszych Klientów i KontrahentówPrzetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jesteś osobą kontaktową dla nas u naszego Klienta, lub Kontrahenta lub potencjalnego Klienta lub kontrahenta. W związku z tym będziemy przetwarzać Twoje dane w niżej wskazanych celach.

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna

Wykonywanie umów między nami a naszym Klientem, kontaktu w bieżących sprawach, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania.Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi Klientami i Kontrahentami (tj. ich pracownikami/ współpracownikami).

Zapraszanie Cię do uczestnictwa w naszych wydarzeniach, szkoleniach oraz przekazywanie innych informacji o działalności i możliwych formach współpracy.Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu relacji z pracownikami i współpracownikami naszych Klientów i Kontrahentów.

Obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z umową z naszym Klientem lub Kontrahentem.Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

Źródło danych. Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz. Od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz otrzymujemy dane takie jak Twoje imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami się zajmujesz.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą zawarł z nami Twój pracodawca/podmiot, który reprezentujesz, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.
Dane osobowe innych osób kontaktujących się z Administratorem oraz osób, z którymi kontaktuje się AdministratorPrzetwarzamy Twoje dane osobowe jeżeli kontaktujesz się z nami (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy)  w jakiejkolwiek sprawie, a nie jesteś naszym Klientem lub Kontrahentem ani pracownikiem/ współpracownikiem naszego Klienta lub Kontrahenta lub jeżeli to my (telefonicznie oraz mailowo) kontaktujemy się z Tobą w jakiejkolwiek sprawie. W związku z tym będziemy przetwarzać Twoje dane w niżej wskazanych celach.

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna

Przekazanie odpowiedzi na Twoje pytania, w tym kontaktować się z Tobą w tym celu.Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące naszej działalności gospodarczej.

Nawiązać z Tobą lub z Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz współpracę.Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej.

Źródło danych. Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na przesłaną wiadomość (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi).

Okres przechowywania Twoich danych osobowych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
Dane osobowe osób zapisujących się do newsletteraPrzetwarzamy Twoje dane osobowe, jeżeli  zapisałeś się na nasz newstetter. W związku z tym będziemy przetwarzać Twoje dane w niżej wskazanym celu.

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna

Wysyłanie Ci newslettera, na który zapisałeś się na naszej Stronie internetowej.Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazywania osobom zainteresowanym informacji na temat istotnych wydarzeń, zmian legislacyjnych, orzeczeń z dziedziny prawa oraz Kancelarii.

Źródło danych. Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania newslettera (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania newslettera).

Okres przechowywania Twoich danych osobowych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że wcześniej ustanie cel przetwarzania (tj. przestaniemy wydawać newsletter).
Dane osobowe uczestników wydarzeń organizowanych przez AdministratoraPrzetwarzamy Twoje dane osobowe, jeżeli uczestniczysz w wydarzeniach przez nas organizowanych (np. konferencja, warsztaty lub webinar). W związku z tym będziemy przetwarzać Twoje dane w niżej wskazanych celach.

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna 

Zarejestrowanie Cię do udziału w wydarzeniu oraz umożliwienie Ci udziału w wydarzeniu, w tym przesyłanie informacji dotyczących programu wydarzenia itd.Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes polegający na organizacji wydarzenia, w tym zapewnienia udziału uczestników.

Źródło danych. Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy o udział w wydarzeniu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w wydarzeniu).

Okres przechowywania Twoich danych osobowych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe od czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o udział w wydarzeniu.
Dane osobowe kandydatów do pracy i współpracy
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, jeżeli uczestniczysz w prowadzonej przez nas rekrutacji.  Za Twoją odrębną zgodą będziemy przetwarzać Twoje dane także do prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Cel przetwarzanaPodstawa prawna

Ocena Twoich kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które aplikujesz.

Ocena Twoich zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które aplikujesz.

Wybór odpowiedniej osoby do pracy lub współpracy.

Podstawą prawną przetwarzania danych w przypadku osób zatrudnianych w oparciu o umowę o pracę jest przepis prawa (art. 22 1 § 1 Kodeksu Pracy) – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko;  data urodzenia; dane kontaktowe wskazane przez Kandydata; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy o pracę. Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam inne niż ww. dane. Uzasadniony interes Kancelarii – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Twoja zgoda na przetwarzanie danych do celów prowadzenia przyszłych rekrutacji. W przypadku osób współpracujących z Kancelarią przetwarzanie jest potrzebne do zawarcia umowy współpracy, a dane przetwarzane są na Twoje żądanie. Uzasadniony interes Kancelarii – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Twoja zgoda na przetwarzanie danych do celów prowadzenia przyszłych rekrutacji.

Źródło danych. Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Okres przechowywania danych osobowych. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. Jeżeli wyraziłeś odrębną zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 2 lat od momentu ich zebrania lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe osób odwiedzających Stronę internetowąW związku z korzystaniem z naszej Strony internetowej, zbieramy informacje o Twojej aktywności w serwisie.

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna

Analiza Twojej aktywności na Stronie internetowej. Twoje dane osobowe (adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez nas w celach analitycznych i statystycznych. Ponadto celem przetwarzania jest optymalizacja korzystania ze strony internetowej (rozpoznanie urządzenia użytkownika w celu odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb).Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

Źródło danych. Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie, zostały one udostępnione przy wejściu na Stronę internetową.

Okres przechowywania danych osobowych. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzystasz.Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystamy, np. firma świadcząca usługi księgowe, usługi IT, dostawca domeny internetowej, dostawca usługi newslettera. Starannie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy lub z których usług korzystamy i zawsze kierujemy się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.

Z uwagi na korzystanie z usług Google Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady.

Ponadto, dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu, ze względu na Twoją szczególną sytuację, wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu, przestaniemy przetwarzać dane osobowe w ww. celu. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Prawo dostępu do Twoich danych osobowych, tj. prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie są przez nas  przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych.
 • Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 • Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych jeśli dane przestaną być nam potrzebne do celów, o których poinformowaliśmy, kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych – o ile nie mamy prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej, jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na nas obowiązku prawnego.
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych jeśli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz jeśli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 • Prawo żądania przeniesienia swoich danych do innego administratora w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez nas na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy z nami zawartej.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami drogą elektroniczną, wysyłając e-mail pod adres: biuro@legal-hub.pl lub pisemnie na adres Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa.

Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla Administratora priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe Administrator narusza przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Pliki cookies

Nasza Strona internetowa, podobnie jak wiele innych, korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w Twoim urządzeniu końcowym. Podczas przeglądania Strony internetowej, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na Twoim urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany podmiot z nami współpracujący jeden lub kilka plików cookie.

Cookies to małe pliki, które są umieszczone w pamięci stałej urządzenia podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania ze Strony, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na podstronach, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Na Stronie mogą być używane następujące rodzaje plików cookies:

 • Niezbędne pliki cookies – konieczne do prawidłowego działania Strony. Możesz je dezaktywować jedynie poprzez zmianę ustawień w Twojej przeglądarce, ale może to mieć wpływ na prawidłowe działanie Strony. Niezbędne pliki cookies pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 1 roku.
 • Analityczne cookies – służą analizie Twojego zachowania na naszej Stronie. Dzięki prowadzeniu takich analiz możemy obserwować trendy w zainteresowaniu gości Strony informacjami przez nas publikowanymi jak i poprawiać wygodę korzystania ze Strony.

 Nasza Strona internetowa wykorzystuje następujące technologie śledzące:

 • narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak Google Analytics. Google Analytics to narzędzie (wykorzystujące pliki cookies dostarczane przez Google) umożliwiające zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkowników, m.in. o liczbie odwiedzin, czasie trwania odwiedzin, stosowanej wyszukiwarce, lokalizacji. Zebrane dane pomagają ulepszać Stronę internetową oraz czynić ją bardziej przyjazną dla użytkowników. Pliki cookies wykorzystywane przez Google Analytics pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 2 lat. Szczegóły dotyczące tej usługi Google są dostępne po kliknięciu linku: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision
  Google zapewnia, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepis europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Stronę internetową lub inne strony.Zmiany w Polityce prywatności

W celu zapewnienia, iż niniejsza Polityka prywatności spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych naszych usług.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do analityki (Google Analytics) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi plikow cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.